Vijesti
Politika
Vlada FBiH odobrila milion maraka za sanaciju šteta u 'Naftnim terminalima'
13.12.2018. 12:00
Izvor: 24sata.info
Vlada FBiH odobrila milion maraka za sanaciju šteta u 'Naftnim terminalima'
Vlada FBiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije BiH, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, koja su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda ove banke, bude izdvojeno 1.000.000 maraka kao dodatna finansijska sredstva za sanaciju šteta nastalih u društvu "Naftni terminali Federacije" d.o.o. Ploče nakon havarije brodo-priveza.
Sredstva će biti korištena za povećanje kapitala u "Naftnim terminalima Federacije" d.o.o. Ploče i u "Operatoru-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo i utrošena u skladu s Planom utroška sredstava za sanaciju šteta dijela infrastrukture terminala, koji je sačinila Uprava društva "Naftni terminali Federacije" d.o.o. Ploče.

Za kontrolu namjenskog utroška finansijskih sredstava i praćenje dinamičkog plana realizacije zadužen je "Operator-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.


Kadrovska rješenja i ostale odluke i zaključci Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH danas je dala ovlaštenja punomoćnicima da je zastupaju na skupštinama više privrednih društava.

Za "Energoinvest" d.d. Sarajevo opunomoćen je Marinko Bošnjak, za JP "Ceste Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo Goran Buhač, za JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar Jasmina Pašić i za PS "Vitezit" d.o.o. Vitez Enver Mujezinović.

Danas je data i prethodna saglasnost za imenovanje Zdenka Klepića, Vedrana Smiljanića i Igora Planinića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar, ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure na vremenski period do najviše tri mjeseca.

U Upravni odbor Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH imenovani su Semir Šejtanić za predsjednika, a Anita Lukenda i Adnan Hadžimuratović za članove. Odbor je imenovan na period od četiri godine.

U Interresornu radnu grupu za nabavku i isporuku Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume licensing) i softverskog osiguranja (software assurance) kroz Enterprise ugovor za period 2016.-2019. godine imenovani su predstavnici iz Ureda premijera Federacije BiH, Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH i jedan ekspert za javne nabavke.

Zadatak Interresorne radne grupe je da na osnovu iskazanih potreba federalnog organa uprave, upravnih organizacija i institucija za nabavku licenci i usluga održavanja softvera, provede neophodne aktivnosti radi pripreme novog ugovornog odnosa, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Provodeći zaključak s jedne od ranijih sjednica, Vlada FBiH odobrila je izdvajanje 40.000 maraka za sufinasiranja manifestacija koje je u novembru organizovao Savez antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata u BiH - Odbor za obilježavanje 75 godina ZAVNOBIH-a.

Donesena je Odluka o odobravanju prijenosa okončanih projekata tokom 2018. godine iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za FBiH na upravljanje i održavanje implementatorima i upraviteljima projekta. Projekti su prenijeti na gradove i općine Mostar, Lukavac, Gradačac, Livno, Živinice, Čitluk, Busovača, Orašje, Fojnica, Kladanj, Posušje, Žepče i Stolac.

Također, Federalna vlada donijela je odluku o usvajanju Akcionog plana za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za period 2018.-2020. godina.

Donesena je Odluka o davanju saglasnosti za privremeno korištenje poslovnih prostora u Bihaću i općini Prozor-Rama Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja i Javnoj ustanovi Doma zdravlja Rama.

Data je i preporuka za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine za Christophera Anthonyja Gabriela.

Federalna vlada donijela je Odluku o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak implementacije mjera Energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u Federaciji BiH, u okviru projekta "Energetska efikasnost u BiH". Vlada je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja odobrila korištenje sredstava od povrata PDV-a u iznosu od 546.079,21 maraka za provođenje daljih aktivnosti u okviru ovog projekta. Donesena je i Odluka o prenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru projekta "Energetska efikasnost u BiH" krajnjim korisnicima. Federalno ministarstvo prostornog uređenja je zaduženo da sačini ugovor o prenosu stalnih sredstava. Usvojen je izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice ovog projekta u Federaciju BiH za drugi i treći kvartal 2018. godine.

Vlada FBiH usvojila je planove rada za 2019. godinu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, Federalnog zavoda za statistiku, Odbora državne službe za žalbe, Federalnog zavoda za agropedologiju, Federalnog zavoda za geologiju, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, Arhiva FBiH, Federalne direkcije robnih rezervi i Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar.

Danas je data saglasnost na Sporazum između pregovaračkih timova Vlade FBiH i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH i za njegovo potpisivanje ovlašten federalni ministar pravde Mato Jozić, stoji u saopćenju.


Utvrđen javni interes za izgradnju poddionice Mostar jug- Kvanj na Koridoru Vc

Federalna vlada odlučila je danas da je izgradnja dionice autoceste Mostar jug - Buna, poddionica Mostar jug - tunel Kvanj, na Koridoru Vc, u dužini od 9,2 km, od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i da je JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju.

Korisniku eksproprijacije naloženo je da pokrene postupak eksproprijacije ovih nekretnina, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Sredstva za realizaciju ove odluke, kako je navedeno, osigurat će JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, prema Planu poslovanja za 2018. godinu i Trogodišnjem planu poslovanja za period 2018. - 2020. godina.


Za izgradnju autocesta i brzih cesta 153 miliona maraka

Federalna vlada usvojila je Program utroška uplaćenog dijela sredstava "Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" u iznosu od 153.000.000 maraka utvrđenih u Proračunu Federacije BiH za 2018. godinu.

Ta sredstva bit će prenesena na namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Putem ovog programa bit će finansirana izgradnja brze ceste Prača - Goražde, LOT 1 tunel Hranjen - faza 1. – u dužini od 5.500 metara u iznosu od 65 miliona maraka (za građevinske radove 60 miliona, a za nadzor izvođenja građevinskih radova 5 miliona maraka), izgradnja brze ceste Mostar - Široki Brijeg Granica RH, poddionica Sjeverna obilaznica Mostar u iznosu od 13 miliona maraka (za eksproprijaciju 5 miliona, a za građevinske radove i nadzor 8 miliona maraka).

Za izgradnju i rekonstrukcija I transverzale - Dionica II (Bare - tunel Kobilja Glava - Hotonj) predviđeno je 35 miliona maraka (za građevinske radove 31 miliona i za nadzor izvođenja 4 miliona maraka), i za poddionicu Mihatovići - Lukavac na trasi autoceste Žepče - Tuzla 40 miliona maraka. Za građevinske radove bit će izdvojeno 35 miliona maraka, za nadzor izvođenja 4 miliona maraka i za studijsko-tehničku dokumentaciju milion maraka, stoji u saopćenju.