Vijesti
Društvo i ekonomija
Diasporainvest: Kako osnovati kompaniju u BiH
23.05.2020. 20:00
Izvor: vijesti.ba
Diasporainvest: Kako osnovati kompaniju u BiH
Posljedice pandemije COVID-19 probudile su interes bosanskohercegovačke dijaspore za ulaganjem u domovinu, i pokretanje poslovnih alternativa u Bosni i Hercegovini. S tim u vezi, USAID Projekat „Diaspora Invest“ je preko online platforme ...
... Diasporainvest.ba predstavio korake ka uspješnoj registraciji kompanije u BiH – društva sa ograničenom odgovornošću.
"Prvi korak je odabrati ime kompanije, te provjeriti u registru kompanija da li je izabrano ime dostupno. Zatim, potrebno je odrediti minimalni osnivački kapital kompanije, koji ne može biti manji od 1000 KM. Četvrti korak je sastavljanje osnivačkog akta i statuta društva, koje možete pripremiti sami ili uz pomoć advokata ili notara, a za koji vam je potrebno naznačiti ime i prezime, te adresu osnivača društva, iznos osnovnog kapitala, ko je ovlašteno lice za vođenje poslova i zastupanje, naziv društva, sjedište i djelatnost kojom će se društvo baviti, prava i obaveze članova društva, postupak u slučaju da neko od osnivača ne uplati svoj ulog do dogovorenog roka, regulirati izmiravanje troškova osnivanja društva, posljedice vezane za slučaj neuspjeha pri osnivanju društva, te ovjeren potpis osnivača", pojašnjavaju na Diasporainvest.ba.
Direktor u d.o.o. može biti u radnom odnosu, i u takvom slučaju mora biti zdravstveno/socijalno osiguran te ne može obnašati funkciju direktora i u nekom drugom društvu, ali postoji mogućnost da direktor ne bude u radnom odnosu, ali u tom slučaju kompanija mora imati minimalno jedno uposleno lice. Ako direktor neke firme u BiH treba biti stranac koji želi biti u radnom odnosu, onda mora prijaviti boravište u BiH, te pribaviti radnu dozvolu. Stranac može biti i direktor bez radnog odnosa na osnovu menadžerskog ugovora. U tom slučaju nije potrebna radna dozvola, ali mora imati više uposlenika.
"Naredni korak je uplatiti osnivački kapital. Zatim se vrši registracija kod općinskog suda, pri odjeljenju registra za upis poslovnih subjekata. Plaćate administrativne troškove, te ste u obavezi izraditi pečat. Po registraciji, potpisujete ugovor sa licenciranim računovođom i ugovor o zakupu prostora. Podnosite zahtjev za izdavanje ID broja i razvrstavanje šifre djelatnosti kod ureda za statistiku. Naredni korak je otvaranje transakcijskog računa u banci", dodaju iz Diasporainvest.ba.
Zatim slijedi plaćanje komunalne takse, izrada ugovora o radu za zaposlene, te prijavljivanje društva i zaposlenih u poresku upravu. Kada ste to izvršili, podnosite zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju. Kompanija mora posjedovati fisklanu kasu. Zatim, pribavljate dozvole za obavljanje djelatnosti, gdje nadležnom organu, u ovisnosti od djelatnosti, podnosite izjavu o ispunjavanju tehničkih uslova.
"Nakon dobivanja identifikacionog broja, ako planira ostvariti godišnji oporeziv promet veći od 50.000,00 KM, privredno društvo se mora upisati u Registar obveznika indirektnih poreza. U tom slučaju predstavnik društva dužan je prezentirati dokaz da će u narednih godinu dana ostvariti prihod veći od 50.000,00 KM", ističu na platformi Diasporainvest.ba.