Vesti
Politika
Va­ter­po­li­sta Ni­ko­la Ra­đen po­stao član SNS-a
21.11.2023. 20:00
Izvor: Politika
Va­ter­po­li­sta Ni­ko­la Ra­đen po­stao član SNS-a
Srp­ska na­pred­na stran­ka ob­ja­vi­la je na svom in­sta­gram pro­fi­lu da je va­ter­po­li­sta Ni­ko­la Ra­đen po­stao član te stran­ke.
„Za­jed­no u no­ve po­be­de, jer Sr­bi­ja ne sme da sta­ne. Ni­ko­la Ra­đen od da­nas je član po­ro­di­ce Srp­ske na­pred­ne stran­ke”, na­pi­sa­li su na­pred­nja­ci na na­lo­gu „sns_sr­bi­ja”, pre­neo je Tan­jug. Ra­đen je biv­ši re­pre­zen­ta­ti­vac Sr­bi­je u va­ter­po­lu, osva­jač broj­nih olim­pij­skih, evrop­skih i svet­skih me­da­lja sa Sr­bi­jom, sa VK Par­ti­zan je bio pr­vak Evro­pe 2011. go­di­ne, a sa VK Cr­ve­na zve­zda 2013. go­di­ne.