Vesti
Svet
Prin­ce­za Kejt se ko­nač­no ogla­si­la
11.03.2024. 20:00
Izvor: Politika
Prin­ce­za Kejt se ko­nač­no ogla­si­la
Pr­va zva­nič­na fo­to­gra­fi­ja Kejt (42), prin­ce­ze od Vel­sa, na­kon mi­ste­ri­o­zne ope­ra­ci­je ab­do­me­na, iz­vr­še­ne pre go­to­vo dva me­se­ca, ob­ja­vlje­na je ju­če uz sa­op­šte­nje u ko­jem se za­hva­lju­je jav­no­sti na po­dr­šci, ja­vlja AFP.
Na sli­ci, ko­ju je sli­kao njen su­prug Vi­li­jam, princ od Vel­sa i bri­tan­ski pre­sto­lo­na­sled­nik, vi­di se Kejt ka­ko se­di u sto­li­ci okru­že­na sa svo­je tro­je de­ce. Ob­ja­vlji­va­nje fo­to­gra­fi­je usle­di­lo je po­sle vi­še ne­de­lja spe­ku­la­ci­ja o to­me gde se ona na­la­zi, pre­no­si Be­ta. Po­moć­ni­ci u kra­ljev­skoj ku­ći re­kli su za „San” da prin­ce­za ima pra­vo na pri­vat­nost i da po­zi­va jav­nost da to po­štu­je.