Vesti
Društvo i ekonomija
Savet za borbu protiv korupcije: Ukidanje naknade za konverziju zemljišta protivno javnom interesu i Ustavu
08.05.2023. 20:00
Izvor: Danas
Savet za borbu protiv korupcije: Ukidanje naknade za konverziju zemljišta protivno javnom interesu i Ustavu
Savet za borbu protiv korupcije ocenio je danas da je predlog izmena Zakona o planiranju i izgradnji kojim se ukida naknada za konverziju zemljišta protivna javnom interesu i Ustavu i pozvao Vladu Srbije da izmene tog akta poništi.
Ukoliko Vlada ne poništi izmene i prosledi ih parlamentu, a Skupština ih kasnije usvoji, Savet je naveo da je u obavezi da upozori sva privredna društva i druga pravna lica koja su privatizovana na osnovu zakona kojima se uređuje privatizacija, stečajni i izvršni postupak, kao i njihove pravne sledbenike, da bi njihovo sticanje prava svojine na građevinskom zemljištu bez naknade bilo protivpravno i kao takvo neodrživo,
Savet je ocenio da nije prvi put od donošenja Zakona o planiranju i izgradnji da zakonodavac, odnosno država pokušava suprotno javnom interesu predlaganje zakonskih rešenja kojima bi se određenim privilegovanim kategorijama ljudi omogućilo sticanje svojine na građevinskom zemljištu bez naknade.
Kako se navodi, privredna društva i pravna lica koja su privatizovana na osnovu zakona kojima se uređuje privatizacija, stečajni i izvršni postupak i njihovi pravni sledbenici predloženim nacrtom izmena Zakona koje su objavljene 27. januara oslobađaju plaćanja naknade za pretvaranje građevinskog zemljišta u pravo svojine.
Navodi se da izmene predviđaju da se pravo svojine na katastarskoj parceli upisuje u korist lica koje je upisano kao vlasnik objekta koji se nalazi na toj parceli.
Savet je ocenio da se nacrtom izmena Zakona o planiranju i izgradnji, „iako se to u njemu decidno ne navodi, de fakto ukida Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu za lica koja su do sada imala obavezu da plaćaju tu naknadu“.
Ističe se da obrazloženje Ministarstva građevinarstva za takve izmene ne sadrži jasne razloge za takav izbor.
Naglašava se da je Savet za borbu protiv korupcije analizom slučajeva privatizacije uočio kršenje zakona i propisnih procedura i da je utvrđeno da su privatizovani mnogi subjekti koji su bili upisani kao nosioci prava korišćenja na građevinskom zemljištu na kome je vlasnik bila država.
Kako se navodi, predloženim izmenama predviđa se mogućnost konverzije prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine bez naknade, što predstavlja „ništa drugo do pokušaj da se ponovo navedenim privilegovanim kategorijama lica, protivno javnom interesu i na štetu Srbije, otvori mogućnost da steknu pravo svojine na građevinskom zemljištu besplatno“.
Savet je ocenio da bi se time „odgirao i poslednji čin pljačkaške privatizacije u Srbiji“.
Ističe se da ne postoji takva građevinska industrija, niti njen trend rasta kojim Ministarstvo građevinarstva može da opravda ukidanje naknade za konverziju, niti javni interes kojim bi se mogao opravdati i nadomestiti gubitak od više desetina milijardi evra za 5.000 lokacija, odnosno 15 miliona kvadratnih metara građevinskog zemljišta u kasi budžeta Srbije, koje bi bilo poklonjeno privilegovanim licima.