Vesti
Svet
Sud prav­de na­re­dio Izra­e­lu da ob­u­sta­vi ope­ra­ci­ju u Ra­fi
25.05.2024. 20:00
Izvor: Politika
Sud prav­de na­re­dio Izra­e­lu da ob­u­sta­vi ope­ra­ci­ju u Ra­fi
Me­đu­na­rod­ni sud prav­de (MSP) u Ha­gu na­lo­žio je ju­če Izra­e­lu da od­mah ob­u­sta­vi svo­ju voj­nu ope­ra­ci­ju u gra­du Ra­fi na ju­gu po­ja­sa Ga­ze.
Na­lo­žio je Izra­e­lu i da otvo­ri gra­nič­ni pre­laz Ra­fa s Egip­tom ka­ko bi se do­pre­mi­la ve­ća hu­ma­ni­tar­na po­moć. „Izra­el mo­men­tal­no mo­ra da ob­u­sta­vi svo­ju voj­nu ope­ra­ci­ju ili bi­lo ka­kvu ak­tiv­nost u Ra­fi ko­ja bi Pa­le­stin­ci­ma u Ga­zi mo­gla da do­ne­se ži­vot­ne uslo­ve ko­ji bi do­ve­li do nji­ho­vog fi­zič­kog uni­šte­nja u ce­lo­sti ili de­li­mič­no”, re­kao je pred­sed­nik Me­đu­na­rod­nog su­da prav­de Na­vaf Sa­lam.
Do­dao je da Izra­el mo­ra da pre­du­zme efi­ka­sne me­re da bi osi­gu­rao ne­sme­tan pri­stup po­ja­su Ga­ze za bi­lo ko­ju is­tra­žnu ko­mi­si­ju, mi­si­ju za utvr­đi­va­nje či­nje­ni­ca ili is­tra­žno te­lo ko­je ima man­dat Uje­di­nje­nih na­ci­ja da is­tra­ži na­vo­de o ge­no­ci­du, pre­no­si „Al Dža­zi­ra”. Izra­e­lu je na­lo­že­no i da u ro­ku od me­sec da­na oba­ve­sti MSP o svom na­pret­ku u pri­me­ni me­ra ko­je su mu iz­da­te.Izra­el­ski rat­ni ka­bi­net je 9. ma­ja odo­brio „ogra­ni­če­no pro­ši­re­nje” voj­ne ope­ra­ci­je u Ra­fi, gde se na­la­zi vi­še od mi­li­on Pa­le­sti­na­ca ko­ji su po­be­gli od su­ko­ba u dru­gim de­lo­vi­ma po­ja­sa Ga­ze.
Pa­le­stin­ske vla­sti po­zdra­vi­le su od­lu­ku MSP, dok je izra­el­ski mi­ni­star fi­nan­si­ja Be­za­lel Smo­trič na­ja­vio da Izra­el ne­će pri­hva­ti­ti tu pre­su­du. Port­pa­rol pa­le­stin­skih vla­sti Na­bil Abu Ru­dej­neh iz­ja­vio je za Roj­ters da na­red­ba MSP pred­sta­vlja me­đu­na­rod­ni kon­sen­zus o pre­ki­du va­tre u Ga­zi. Mi­li­tant­na gru­pa Ha­mas, ko­ja fak­tič­ki vla­da Ga­zom, ta­ko­đe je po­zdra­vi­la od­lu­ku MSP, ali uz na­po­me­nu da ona ne pre­po­zna­je dru­ge de­lo­ve Ga­ze ko­ji su pod na­pa­dom Izra­e­la. „Ve­ru­je­mo da ni­je do­volj­no jer je agre­si­ja oku­pa­ci­je ši­rom po­ja­sa Ga­ze, po­seb­no na se­ve­ru, jed­na­ko bru­tal­na i opa­sna”, re­kao je vi­so­ki zva­nič­nik Ha­ma­sa Ba­sem Na­im.
Izra­el­ski opo­zi­ci­o­nar Ja­ir La­pid oce­nio je pre­su­du MSP kao „mo­ral­ni ko­laps i mo­ral­nu ka­ta­stro­fu”, na­vo­de­ći da sud ni­je us­peo da po­ve­že po­tre­bu za pre­ki­dom va­tre s po­tre­bom da se oslo­bo­de ta­o­ci ko­je dr­ži Ha­mas u Ga­zi.Ne­mač­ki kan­ce­lar Olaf Šolc od­bio je ju­če da od­go­vo­ri da li će Ne­mač­ka iz­vr­ši­ti po­ten­ci­jal­ni na­log Me­đu­na­rod­nog kri­vič­nog su­da (MKS) za hap­še­nje izra­el­skog pre­mi­je­ra Ben­ja­mi­na Ne­tan­ja­hua. Šolc je na­veo da će o ta­kvom na­lo­gu od­lu­či­va­ti ve­će su­di­ja, ko­je će „ima­ti na umu da je Izra­el de­mo­krat­ska dr­ža­va sa ja­kim i ne­za­vi­snim sud­stvom”, pre­no­si „Tajms ov Izra­el”.
Vla­da Ola­fa Šol­ca bi­la je pre­kju­če pod oštrom kri­ti­kom Izra­e­la na­kon što je njen port­pa­rol iz­ja­vio da bi Ne­mač­ka „na­rav­no” iz­vr­ši­la po­ten­ci­jal­ni na­log MKS. Glav­ni tu­ži­lac MKS Ka­rim Kan za­tra­žio je u po­ne­de­ljak iz­da­va­nje na­lo­ga za hap­še­nje izra­el­skog pre­mi­je­ra i mi­ni­stra od­bra­ne Izra­e­la Jo­a­va Ga­lan­ta zbog „iza­zi­va­nja is­tre­blje­nja, upo­tre­be gla­di kao me­to­da ra­ta, uklju­ču­ju­ći us­kra­ći­va­nje hu­ma­ni­tar­ne po­mo­ći i na­mer­no ci­lja­nje ci­vi­la u su­ko­bu”. Po­red to­ga, sud je za­tra­žio i hap­še­nje li­de­ra Ha­ma­sa – Ja­hje Sin­va­ra, Mu­ha­me­da De­i­fa i Isma­i­la Ha­ni­jea. Njih tro­ji­ca te­re­te se za „is­tre­blje­nje, ubi­stvo, uzi­ma­nje ta­la­ca, si­lo­va­nje i sek­su­al­ne na­pa­de”.