Vijesti
Politika
Savjet Ministara BiH: Usvojena strategija upravljanja dugom BiH do 2022.
23.07.2020. 20:00
Izvor: cafe.ba
Savjet Ministara BiH: Usvojena strategija upravljanja dugom BiH do 2022.
Savjet ministara BiH usvojio je danas, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom BiH za period 2019-2022. godine u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Reformske agende na nivou Savjeta ministara. Strategija upravljanja dugom BiH zasniva se na entitetskim i Brčko distrikta strategijama upravljanja dugom, uključujući dug institucija BiH, navodi se u saopštenju Savjeta ministara. Dokument sadrži pregled strukture duga, procjenu stanja zaduženosti, te definiše srednjoročne ciljeve upravljanja dugom i daje smjernice za dostizanje postavljenih ciljeva. Strateškim pristupom žele se obezbijediti niži troškovi finansiranja i smanjenje rizika kamatne stope uz prihvatljiviji nivo valutnog i rizika refinansiranja u odnosu na trenutno stanje.
Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara primjenjivaće prilikom budućeg spoljnog zaduživanja smjernice definisane Srednjoročnom strategijom upravljanja dugom BiH za period 2019-2022. godine. Ministarstvo bezbjednosti će do 30. septembra, u saradnji sa nadležnim entitetskim institucijama i Brčko distriktom, koordinisati aktivnosti na sačinjavanju akcionog plana za implementaciju zaključaka i preporuka Tajeks misije stručne procjene sistema civilne zaštite u BiH. Institucijama i organima u BiH preporučeno je da u okviru svojih nadleženosti obezbijede implementaciju zaključaka i preporuka Tajeks misije, a o njihovoj implementaciji Ministarstvo bezbjednosti dostaviće izvještaj Savjetu ministara.