Vesti
Društvo i ekonomija
Vlada izglasala: EPS postaje akcionarsko drštvo, nastavlja da obavlja javne delatnosti
08.04.2023. 20:00
Izvor: Blic
Vlada izglasala: EPS postaje akcionarsko drštvo, nastavlja da obavlja javne delatnosti
Vlada Srbije donela je Odluku o promeni pravne forme Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije" u nejavno akcionarsko društvo sa 36,5 miliona akcija, od kojih svaka nominalno vredi 10.000 dinara, objavljeno je u "Službenom glasniku".
U odluci se navodi da će "Elektroprivreda Srbije" ubuduće biti akcionarsko društvo i ističe da će EPS AD nastaviti da obavlja delatnosti javnog preduzeća, na isti način kao i pre promene pravne forme.EPS AD će ostati vlasnik celokupne imovine Javnog preduzeća i dužnik svih obaveza Javnog preduzeća, a sudski postupci u ime, odnosno protiv EPS-a nastavljaju se.
Kako se navodi, svi ugovori EPS-a ostaju na snazi bez potrebe zaključenja posebnih aneksa.
Ukupan akcijski kapital EPS-a iznosi 365,1 milijardu dinara a na osnovu ove odluke Vlade Sbije biće fomirana knjiga akcionara nakon registracije akcija kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
Odluka Vlade Srbije doneta je na osnovu Zakona o privrednim društvima i Zakona o Vladi, navodi se u odluci objavljenoj u "Službenom glasniku".
Jedini vlasnik dosadašnjeg javnog, a ubuduće akcionarskog društva EPS je Republika Srbija.Vlada Srbije odlukama je izmenila i dopunila osnivački akt Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije" te donela statut budućeg Akcionarskog društva EPS, i ta dokumenta su takodje objavljena u "Službenom Glasniku".
U izmenjenom osnivačkom aktu navodi se da je pretežna delatnost EPS-a proizvodnja električne energije, a ta firma može da obavlja i sve druge delatnosti u skladu sa važećim propisima i opštim aktima i sopstvenim odlukama.
Ukupan akcijski kapital EPS AD iznosi 365.105.090.000 dinara a Republika Srbija je jedini vlasnik.
Do imenovanja novih, predsednik i članovi Nadzornog odbora EPS i vršilac dužnosti direktora imenovan 2022. godine, nastaviće da vrše svoje funkcije.Sadašnji izvršni direktori JP "Elektroprivreda Srbije" nastavljaju da obavljaju funkciju izvršnih direktora u okviru Izvršnog odbora AD "Elektroprivreda Srbije".
Navodi se da će osnivač imenovati svog ovlašćenog predstavnika u Skupštini Akcionarskog društva "Elektroprivreda Srbije" u roku od 10 dana.
EPS je jedini osnivač više firmi sa sedištima na području Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.
Navodi se da će akte o osnivanju tih firmi EPS usaglasiti sa zakonom i propisima kojima se uredjuju uslovi i način obavljanja energetskih delatnosti u roku od tri meseca od dana kada se steknu uslovi za uskladjivanje njihove organizacije, rada i poslovanja.
Pobrojane su firme: Elektrokosmet, Termoelektrane Kosovo iz Obilića, Površinski kopovi "Kosovo" i "Elektrosever" iz Severne Mitrovice.U objavljenom Statutu EPS AD navodi se da, pored proizvodnje električne energije, ta kompanija obavlja i delatnost trgovine električnom energijom, odnosno snabdevanja.
Taksativno su navedene i ostale delatnosti za koje je EPS registrovan, na čelu sa eksploatacijom lignita i mrkog uglja.
U statutu EPS AD navodi se da će ta firma moći da izdaje sve vrste akcija (sa ili bez nominalne vrednosti), kao i druge hartije od vrednosti koje su predvidjene važećim propisima.
Navedeno je da imovinu EPS AD čini pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrednosti i druga imovinska prava koja su preneta u svojinu EPS ili koje je ta firma stekla poslovanjem, uključujući i pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini.
Funkciju Skupštine EPS AD vršiće osnivač preko jednog ovlašćenog predstavnika, a tu će se izmedju ostalog odlučivati o Statutu, osnovnom kapitalu, emisijama hartija od vrednosti, akcijama, te ta statusnim i promenama pravne forme.U nadleženosti Skupštine su osnivanje i gašenje ogranaka, sticanje i raspolaganje imovine velike vrednosti, raspodela dobiti i pokriće gubitka te politika dividendi.
Skupština bira i razrešuje članove Nadzornog odbora kojih ima sedam a medju njima je i predstavnik zaposlenih.
Uz druge važne funkcije, Nadzorni odbor bira Izvršni odbor u kome je sedam izvršnih direktora od kojih je jedan Generalni direktor koji će zastupati EPS bez ograničenja.
Obavezu da se uskladi sa novim Statutom EPS ima u roku od devet meseci od dana registracije promene pravne forme u Registru privrednih subjekata.
U novom Statutu navedeno je da će EPS AD nastaviti da vrši javno snabdevanje električnom energijom u skladu sa izdatom licencom Agencije za energetiku Republike Srbije iz avgusta 2016. godine i zakonom kojim se uredjuje energetika.