Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Netiks: WiFi izlazi napolje
22.06.2009. 12:00
Izvor: PC press
Netiks: WiFi izlazi napolje
O­pre­ma za out­do­or wire­less ne­ka­da je bi­la glo­ma­zna, sku­pa i kom­pli­ko­va­na za mon­ta­žu. Ubiquiti Networks nu­di je­dnos­tav­ni­ja i je­fti­nija re­še­nja velikog dometa
U vre­me ka­da je broadband tek po­la­ko pro­di­rao u na­še do­mo­ve, WiFi je bio po­pu­la­ran način za In­ter­net pro­vaj­ding. Ka­blov­ski ope­ra­te­ri su se ta­da tek hva­ta­li u ko­štac sa In­ter­net ser­vi­si­ma, a du­go očeki­va­ni ADSL je uve­li­ko ka­snio, pa su WiFi pro­vaj­de­ri ni­ca­li kao prečur­ke po­sle ki­še. Stva­ri su sa­da ne­što dru­gačije, ali to ne znači da su pro­i­zvođači WiFi o­pre­me za spolj­nu mon­ta­žu se­de­li skršte­nih ru­ku – kva­li­tet je po­bolj­šan, ce­ne dras­tično sni­že­ne, a in­sta­la­ci­ja mak­si­malno po­je­dnos­tav­lje­na. Be­žične ve­ze su os­ta­le ne­na­dma­šne ka­da je reč o brzi­ni im­ple­men­ta­ci­je i flek­si­bil­nos­ti mre­žne in­fras­truk­tu­re, a osim to­ga, još ima do­volj­no onih ko­ji­ma je WiFi je­di­ni put do svet­ske mre­že. Ame­rička kom­pa­ni­ja Ubiquiti Networks nu­di pa­le­tu za­nim­lji­vih re­še­nja. Na­noS­ta­ti­on je uređaj za WiFi im­ple­men­ta­ci­je pod ve­drim ne­bom, za­pa­ko­van je u kom­pak­tno plastično kući­šte i i­zdrža­va tem­pe­ra­tu­re od ‑20 do +70 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa. Na za­dnjoj stra­ni je par skri­ve­nih LED in­di­ka­to­ra ko­ji uka­zu­ju na sta­tus i sna­gu si­gna­la, dok su is­pod vo­do­ot­por­nog po­klop­ca sa­kri­ve­ni sa­mo je­dan RJ‑45 ko­nek­tor, je­dan RP‑SMA an­ten­ski ko­nek­tor i mi­ni­ja­tur­ni tas­ter za re­set. Uređaj je za­sno­van na čipo­vi­ma Atheros i ra­di pod Linux‑om sa AirOS so­ftve­rom. Na­pa­ja­nje je i­zve­de­no kao Power‑over‑Ethernet, što je značaj­no za o­pre­mu ko­ja se mon­ti­ra u spolj­nim u­slo­vi­ma, a u kom­ple­tu sa uređajem sti­že čak i je­dno­por­tni PoE in­džek­tor (naj­ma­nji ko­ji smo ikad vi­de­li), po­moću ko­jeg se ovaj ge­džet mo­že po­ve­za­ti i na mre­žne uređaje ko­ji ne­ma­ju PoE por­to­ve.
Kon­fi­gu­ra­ci­ja i u­prav­lja­nje se obav­lja­ju preko in­te­gri­sa­nog Web in­ter­fej­sa i broj­nih op­ci­ja ko­je on nu­di. Uni­ver­zal­nost ovog re­še­nja se o­gle­da u to­me što se NanoStation mo­že kon­fi­gu­ri­sa­ti kao Access Point ili kao kli­jen­tski uređaj sa fun­kci­jom ru­ti­ra­nja, dok se dva uređaja mo­gu po­ve­za­ti u tran­spa­ren­tnom L2 bridge re­ži­mu, ta­ko da „pre­mos­te“ ras­to­ja­nje i­zmeđu dve uda­lje­ne lo­ka­ci­je kao da je to i­zve­de­no Ether­net ka­blom. Uz op­ci­ju za klo­ni­ra­nje MAC a­dre­sa, ovo je čak mo­guće i­zves­ti ta­ko da uređaji na dva kra­ja ve­ze je­dan dru­gom vi­de MAC a­dre­se, dok be­žični „most“ za njih os­ta­je ne­vi­dljiv. NanoStation ima in­te­gri­sa­ni an­ten­ski niz, ali je na nje­ga mo­guće po­ve­za­ti i ek­ster­nu an­te­nu ra­di po­većanja do­me­ta. Mo­del ko­ji smo tes­ti­ra­li ra­di na ne­li­cen­ci­ra­noj fre­kven­ci­ji od 5 GHz (802.11a), a pro­i­zvođač tvrdi da i sa in­ter­nom an­te­nom mo­že da „do­ba­ci“ da­lje od 10 km. Na­noS­ta­ti­on Lo­co je „mlađi brat“ ovog uređaja, ko­ji se ra­zli­ku­je po to­me što je upo­la ma­nji, ima sa­mo in­ter­nu an­te­nu i ne­što ma­nju i­zla­znu sna­gu, ali je i zna­tno je­fti­ni­ji. Ovaj uređaj je dos­tu­pan u dve ver­zi­je sa ra­zličitim su­fik­som – „2“ za op­seg od 2,4 GHz i „5“ za 5 GHz.
Bul­let je bez sum­nje na­jin­te­re­san­tni­ji uređaj ko­ji smo ima­li pri­li­ke da vi­di­mo. Ova spra­vi­ca nes­tvar­no ma­lih di­men­zi­ja mon­ti­ra se di­rek­tno na ne­ku spolj­nu an­te­nu pre­ko in­te­gri­sa­nog N‑ko­nek­to­ra, dok sa dru­ge stra­ne ima sa­mo je­dan Ether­net port ko­jim se po­ve­zu­je na mre­žnu o­pre­mu sa PoE na­pa­ja­njem. Na ovaj način se pos­to­jeća spolj­na an­te­na u tren oka pre­tva­ra u uni­ver­zal­ni WiFi uređaj bez sve one gnja­va­že sa no­sačima za mon­ta­žu, bri­ge o me­ha­ničkoj sta­bil­nos­ti i gu­bi­ta­ka u RF ka­blu. Iako sta­je u sti­snu­tu pe­sni­cu, ovaj ge­džet je ta­kođe o­prem­ljen čipom Atheros i AirOS so­ftve­rom ko­ji mu da­je pu­nu fun­kci­onal­nost ka­kvu ima­ju veći mo­de­li, ot­po­ran je na sve vre­men­ske u­slo­ve, a dos­tu­pan je u dve ver­zi­je, za dva ra­zličita fre­kven­tna op­se­ga.