Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
HP, formatiranje USB diskova
24.07.2009. 12:00
Izvor: PC Press
HP, formatiranje USB diskova
HP USB Disk Storage Format Tool je no­vi član na­še StandardPack ko­lek­ci­je, a na­ziv odlično o­bja­šnja­va na­me­nu ovog so­ftver­skog ala­ta – for­ma­ti­ra­nje USB flash memorija. Ovaj pro­gram je na do­brom gla­su jer mo­že bi­ti od po­moći ka­da Windows ne pre­po­zna­je disk. Tada, po­sle pot­pu­nog for­ma­ti­ra­nja disk mo­že po­no­vo biti upo­tre­bljiv. Na­rav­no, kod za­is­ta o­štećenih memorija, for­ma­ti­ra­nje neće bi­ti mo­guće.
HP USB Disk Storage Format Tool mo­že na­pra­vi­ti MS‑DOS boot dis­ko­ve sa ko­jih se mo­že po­dići ope­ra­tiv­ni sis­tem, s tim što po­sle for­ma­ti­ra­nja tre­ba ručno is­ko­pi­ra­ti ne­ko­li­ko sis­tem­skih faj­lo­va. Kod for­ma­ti­ra­nja se mo­gu iza­bra­ti FAT, FAT32 ili NTFS sis­te­mi. Program je bes­pla­tan a na­pra­vi­la ga je kom­pa­ni­ja HP. Po­sle­dnja ver­zi­ja je sta­ra ne­ko­li­ko go­di­na, ali je i da­lje ko­ri­sna. Pre­po­zna­je i flash dis­ko­ve većeg for­ma­ta, a uko­li­ko ko­ris­ti­te Vis­tu, pro­gram će is­prav­no ra­di­ti ako ga star­tu­je­te sa a­dmi­nis­tra­tor­skim pri­vi­le­gi­ja­ma.