Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
PC Press: Download sa YouTube‑a
27.07.2009. 12:00
Izvor: PC Press
PC Press: Download sa YouTube‑a
Orbit Downloader je pro­gram za pre­nos da­to­te­ka sa In­ter­ne­ta ko­ji ne­ma to­li­ko na­pre­dnih op­ci­ja kao ne­ke dru­ge daleko poznatije alatke, ali ga o­dli­ku­je spe­ci­ja­li­za­ci­ja za rad sa Web saj­to­vi­ma no­ve ge­ne­ra­ci­je. Naj­bo­lji ra­zlog za njegovo ko­rišćenje je to što omo­gućava je­dnos­tav­no pre­uzi­ma­nje fil­mo­va sa YouTube‑a.
Program ima po­dršku za ra­zličite pro­to­ko­le (http, ftp, rtsp, mms, rtmp), a kad god može biće ko­rišćen se­gmen­ti­ra­ni download vi­še de­lo­va is­tov­re­me­no. Orbit Downloader se dis­tri­bu­ira kao freeware pro­gram, pa se mo­že ko­ris­ti­ti bes­pla­tno bez o­gra­ničenja. Ma­tični sajt pro­gra­ma je orbitdownloader.com, a in­sta­la­ci­ona ver­zi­ja se na­la­zi i na na­šem DVD‑u broj 154. Uko­li­ko se o­dlučite za in­sta­la­ci­ju, o­bra­ti­te pa­žnju da is­ključite op­ci­je ko­ji­ma program ­me­nja poče­tnu stra­nu i po­dra­zu­me­va­ni pre­tra­ži­vač u Internet Explorer‑u. Pro­me­nu kon­fi­gu­ra­ci­je mo­že­te i­zbeći i ako pro­nađete ne­ku od sta­ri­jih ver­zi­ja pro­gra­ma.